Projekty zrealizowane


Lokalny konkurs grantowy "Działaj lokalnie"
Celem zrealizowanego lokalnego konkursu grantowego na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego było wspieranie inicjatyw obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego.
07 pazdziernika 2010
Promocja zrównoważonego rozwoju w północnej części Euroregionu Bug
Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności podmiotów gospodarczych z terenu północnej części województwa lubelskiego uprawnionych do wdrażania programów UE (ze szczególnym uwzględnieniem programów INTERREG i TACIS) w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, poprzez działalność ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego.
06 pazdziernika 2010
Drewniana architektura jako wyróżniający i zanikający element wspólnego dziedzictwa kulturowego północnej części Euroregionu Bug
Celami projektu były: I.Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez promocję walorów turystycznych Euroregionu Bug. II. Poprawa dostępu do informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym Euroregionu Bug.
06 pazdziernika 2010
Rozwój kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej w regionie Brześć – Biała Podlaska
Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu intensyfikację współpracy transgranicznej w obszarze regionów Brześć – Biała Podlaska. Jako grupy docelowe wybrano władze samorządowe oraz przedsiębiorców, które mogą i powinny grać aktywną rolę na szczeblu współpracy transgranicznej przyczyniając się do rozwoju obszarów przygranicznych. Projekt stanowił propozycję szkoleń i spotkań studyjnych przedstawicieli tych grup mających na celu rozwój ich kompetencji w zakresie efektywnej współpracy.
07 pazdziernika 2010
Tablice
Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu wspieranie rozwoju turystyki w północnej części Euroregionu Bug. Obejmował swoim zasięgiem terytorium obwodu Brzeskiego na Białorusi oraz miasto Biała Podlaska wraz z przyległym powiatem Bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstał m.in. transgraniczny przewodnik turystyczny.
06 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 259575
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego