Statut

STATUT
Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 2

1.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biała Podlaska.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić  działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.  

§ 5

1.   Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym logo oraz używać pieczęci. Wzór logo i pieczęci zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

2.  Stowarzyszenie może ustanawiać swoje filie lub oddziały nie posiadające odrębnej osobowości prawnej na terenie całego kraju.


Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji  

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.   Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska i regionu.

2.   Inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu i innych dziedzin aktywności społecznej.

3.   Rozwój świadomości obywatelskiej i społeczeństwa demokratycznego szczególnie
w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

4.   Działalność wspomagająca rozwój oraz integrację wspólnot i społeczności lokalnych.

5.   Prowadzenie i popieranie wszelkich działań mających na celu promocję regionu oraz przedsiębiorczości na jego terenie.

6.   Pomoc osobom niepełnosprawnym i wymagającym pomocy.

7.  Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji zatrudnienia aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz rozwoju i poprawy jakości rynku pracy.

8.   Upowszechnianie i podnoszenie jakości kształcenia.

9.   Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.


10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;


11. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji;

12. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

13. Działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;


14. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;


15. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;


16. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;


17. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;


18. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. , w zakresie określonym w pkt 1-17.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.   Współpracę z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi bezpośrednio lub pośrednio na rzecz środowisk lokalnych lub posiadającymi cele działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

2.    Działalność edukacyjną, a w szczególności: 

a)     organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,

b)     organizowanie konferencji, seminariów i narad,

c)     staże i wymianę doświadczeń,

d)     prowadzenie działalności edukacyjnej w formach pozaszkolnych.

3.    Gromadzenie i dystrybucję informacji.

4.    Działalność wydawniczą.

5.   Współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się problematyką przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

6.   Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych  i gospodarczych.

7.     Lobbing na rzecz rozwoju miasta Biała Podlaska i regionu.

8.     Pozyskiwanie funduszy ze źródeł krajowych i zagranicznych.

9.     Finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych.

10.   Działalność na rynku pracy a szczególności:

a)  pośrednictwo pracy,

b)  międzynarodowe pośrednictwo pracy,

c)  organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego. 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia. 

§ 9

Stowarzyszenie celem realizacji swoich celów statutowych może powoływać lub współtworzyć inne organizacje przewidziane w granicach prawa. 

  § 10

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 11

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

-   członków zwyczajnych,

-   członków wspierających,

-   członków honorowych.

3.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył deklarację członkowską i przedstawi opinie (rekomendacje) od dwóch członków Stowarzyszenia.

2.     Przyjęcie danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

3.   Założyciele Stowarzyszenia nabywają status członka zwyczajnego z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

§ 13

1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia
w szczególności:

a)   przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

b)   może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

c)   może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,

d)   korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:

a)   przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b)   dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c)   brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

d)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia,

f)    brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

§ 14

1.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, która zobowiąże się do popierania w określonej formie działalności Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

2.    Przyjęcie danej osoby w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

3.   Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

§ 15

1.  Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, polska lub zagraniczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 16

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 17

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd Stowarzyszenia. Skreślenie to może nastąpić w wyniku:

1)   Złożenia pisemnej rezygnacji członka na ręce Zarządu.

2)   Wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem a także uchwałami Stowarzyszenia,

b)  popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

c) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,

d)   nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych Walnych Zgromadzeniach

e)  nieusprawiedliwionego odmawiania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

f)   utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

g)  innej przyczyny przedstawionej przez Zarząd. W tym przypadku o wykluczeniu Zarząd może zdecydować większością 2/3 głosów.

3)       Śmierci członka.

4)       Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

§ 18

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 17 pkt. 1, 2 i 4 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia tej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 20

Utrata członkostwa nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań majątkowych członka wobec Stowarzyszenia ani jego roszczeń do Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zgromadzenie Członków,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 22

1.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata potrzebna jest jego pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład tych władz może być uzupełniony automatycznie spośród kandydatów nie wybranych podczas ostatnich wyborów w kolejności uzyskanych głosów, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyborów. O trybie uzupełnienia składu stosownych władz decyduje Zarząd na wniosek Prezesa.

§ 23

1.   Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą postanowić, że głosowanie jest tajne.

2.   W przypadku równiej liczby głosów z zastrzeżeniem głosowania w Komisji Rewizyjnej decyduje głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.

§ 24

1.   Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)  z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

3.   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

1.   Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

 

2.   O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

 

3.  W przypadku nieobecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków mogą być podejmowane w obecności co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków w kolejnym terminie posiedzenia, który może być wyznaczony o jedną godzinę później tego samego dnia pod warunkiem, że w pisemnych zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu Członków możliwość taka będzie przewidziana i podany zostanie termin kolejnego posiedzenia.

§ 26

1.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:

a)      na podstawie uchwały Zarządu,

b)     na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,

c)     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia stosownej uchwały

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)   uchwalanie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

b)   uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

c)   podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną  lub członków,

d)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

e)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)    udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g)   uchwalanie wysokości składek członkowskich,

h)   nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

i)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

j)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

k)   rozpatrywanie ewentualnych skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 28

1.   Zarząd składa się z 5 członków; Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

3.   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

a)   realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)   kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d)   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

e)   wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

f)    ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

g)   określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

h)   uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

i)    podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków i utraty członkostwa,

j)   podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub współtworzenia przez Stowarzyszenie innych organizacji przewidzianych w granicach prawa,

k)    wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

l)    podejmowanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych na podstawie niniejszego statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 30

1.   Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa i odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2.   W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

3.   Posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu, w przypadku jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Wiceprezes. W przypadku nie wskazania przez Prezesa posiedzeniu przewodniczy wybrany większością głosów członek Zarządu.

4.   Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność Prezesa lub obydwu Wiceprezesów.

§ 31

1.   Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli w Stowarzyszeniu.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.   Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych władzach i organizacjach Stowarzyszenia.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,

b)    przygotowywanie wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c)    podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.

2.   Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a)   składek członkowskich,

b)   dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c)   dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez.

d)   dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

e)   dochodów z majątku Stowarzyszenia,

f)    ofiarności publicznej,

g)   dochodów z inwestycji w papiery wartościowe.

§ 34

1.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.   Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4.   Zbycie lub obciążenie nieruchomości będącej w posiadaniu Stowarzyszenia wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 35

1.  Dla ważności oświadczeń dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania wszelkich pełnomocnictw wymagane są łącznie dwa podpisy członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa lub  Wiceprezesa.

2.  Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa, względnie jednego z członków Zarządu upoważnionego pisemnie przez Prezesa.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 37

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami: Prawo o stowarzyszeniach.

 

Rozdział VII

Oddziały terenowe

 

§ 40

1. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarząd Głównego.

2. Do powołania Oddziału wymagana jest minimalna, określona przez ustawę „Prawo   o stowarzyszeniach” liczba członków.

3.  Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Zarząd Główny.

4. Oddziały terenowe działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zmian.) oraz Statutu Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego.

5. Oddziały Terenowe zobowiązują się do poszanowania i przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

6. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a)   zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenie stanu liczbowego członków poniżej liczb wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

b)   złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

7. Za zgodą Zarządu Głównego mogą być powołane filie Oddziałów działające na podstawie wewnętrznych regulaminów.

8. Do powołania filii Oddziałów wymagany jest wniosek, przynajmniej trzech członków zwyczajnych.

§ 41

Władzami Oddziału są:

1.      Walne Zgromadzenie Członków oddziału,

2.      Zarząd Oddziału,

3.      Komisja Rewizyjna Oddziału. 

§ 42

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:

a)  z głosem decydującym członkowie zwyczajni Oddziału,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 43

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku.

2. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

3. W przypadku nieobecności przynajmniej połowy członków Oddziału uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału mogą być podejmowane w obecności co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Oddziału w kolejnym terminie posiedzenia, który może być wyznaczony o jedną godzinę później tego samego dnia pod warunkiem, że w pisemnych zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału możliwość taka będzie przewidziana i zostanie podany termin kolejnego posiedzenia. 

§ 44

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane:

a)   na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

b)   na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,

c)   na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału,

d)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia stosownej uchwały. 

§ 45

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

a)   uchwalanie programów działania oddziału,

b)   wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c)   uzupełnianie składu władz Oddziału w drodze wyborów w czasie trwania kadencji,

d)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,

e)   udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

f)   dysponowanie środkami finansowymi na działalność statutową, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego,

g)   podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału lub  członków Oddziału,

h)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału,

i)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Oddziału,

j)    rozpatrywanie ewentualnych skarg członków Oddziału na działalność Zarządu Oddziału.

§ 46

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 47

1.  Zarząd Oddziału jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.

2.  Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

3.  Posiedzeniami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Zarządu Oddziału, w przypadku jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Oddziału.

4.  W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes Oddziału.

§ 48

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a)   wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,

b)   kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,

c)   wnioskowanie do Zarządu Głównego o powoływanie i rozwiązywanie filii, określanie zasięgu ich działania i siedziby,

d)   organizowanie pracy merytorycznej filii podlegających Oddziałowi,

e)   koordynowanie działalności filii,

f)    podejmowanie uchwał w dotyczących przyjęcia nowych członków i utraty członkowstwa,

g)   podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału,

h)   prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

i)    reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

j)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

k)  przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w statucie,

l)    uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

m)  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału,

n)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

o)  składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności finansowej i merytorycznej do Zarządu Głównego.

§ 49

1.   Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem wewnętrznej kontroli  działalności Zarządu Oddziału;

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na pierwszym posiedzeniu. Komisja wybiera ze swego groma Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

3.   Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych władzach i organizacjach Stowarzyszenia.

§ 50

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a)   kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,

b)   współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

c)  przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

d)  zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

e)   przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,

f)    podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 51

Oddział Terenowy może być rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a)   podejmowania przez władze Oddziału działań sprzecznych z postawieniami statutu Stowarzyszenia,

b)     zmniejszenia liczby członków Oddziału, poniżej liczby wymaganej do utworzenia Oddziału,

c)     prowadzenia przez Oddział działań niezgodnych z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 15 lutego 2008 roku.

 

 

Liczba odwiedzin: 277317
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego